چند لینک خوب برای تحلیل گفتمان انتقادی

 

 در تحلیل گفتمان انتقادی سه نفر پیشتاز دیگران بوده اند: نورمن فرکلاف، تون وندایک و روث وداک. در لینکهای زیر می توانید با آنها بیشتر آشنا شوید و بعضی مقالات شان را که به صورت آنلاین در اختیار همگان قرار داده اند دریافت کنید و بخوانید.

 


دسته بندی : مباحث نظری پیرامون تحلیل گفتمان انتقادی


An English bibliography of Critical Discourse Analysis and the related areas

Bell, A. (1998). The discourse structure of news stories. In A.. Bell & P. Garrett (Eds.), Approaches to Media Discourse. Oxford: Blackwell.

Blommaert, J. and Bulcaen, C. (2000). Critical discourse analysis. In Annual Review of Anthropology, 29: 447-466.

Burr, V. (1985). An Introduction to Social Constructionism. London: Sage.

Caldas-Coulthard, CR. (1993). From discourse analysis to critical discourse analysis: the differential representation of women and men speaking in written news. In J. M. Sinclair, H. Hoey, & G. Fox (Eds.), Techniques of Description: Spoken and Written Discourse. London: Routledge.

Caldas-Coulthard, CR. (1996). Women who pay for sex and enjoy it": transgression and versus morality in women's magazine. In CR. Caldas-Coulthard and M. Coulthard (Eds.), Texts and Practices: Readings in Critical Discourse Analysis. London: Routledge.

Chilton, P., Mey, J., & Ilyn, M. (Eds.) (1998). Political Discourse in Translation in 1989-1991. Amsterdam: Benjamins.

Chouliaraki, L. (1988). Regulation in "progressivist" pedagogic discourse: individualized teacher-pupil talk. In Discourse and Society, 9(1): 5-32.

Chouliaraki, L. (1999). Media discourse and national identity: death and myth in a news broadcast. In M. Reisigl & R. Wodak (Eds.), The Semiotics of Racism. Vienna: Passager Verlag.

Chouliaraki, L. & Fairclough, N. (1999). Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Clark, U. & Zyngier, S. (1998). Women beware women: detective fiction and critical discourse analysis. In Language and Literature, 7(2): 141-58.

Craig, R. & Tracy, K. (1983). Conversational Coherence: Form, Structure, and Strategy. Beverly Hills, CA: Sage Publications.

Culler, J. )1988(. Framing the Sign: Criticism and Its Institutions. New York: University of Oklahoma Press.

De Vos, P. (2003). Discourse Theory and the Study of Ideological (Trans-)formations: Analyzing Social Democratic Revisionism. In Journal of Pragmatics, 13(1): 163-180.

Dunmire, P. L. (1997). Naturalizing the future in factual discourse: A critical linguistic analysis of a projected event. In Written Communication, 14 (2): 221-264.

Fairclough, N. )1989(. Language and Power. London: Longman.

Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. London: Polity Press.

Fairclough, N. (1993). Critical discourse analysis and the marketization of public discourse: the universities. In Discourse and Society, 3(2): 193-217.

Fairclough, N. )1995a(. Critical Discourse Analysis. London: Longman.

Fairclough, N. (1995b). Media Discourse. London: Edward Arnold.

Fairclough, N. (1998). Political discourse in the media: an analytical framework. In A. Bell and P. Garrett (Eds.) Approaches to Media Discourse. Oxford: Blackwell.

Fairclough, N. (2000). New Labor, New Language?. London: Routledge.

Fairclough, M. & Mauranen, A. (1997). The converationalization of political discourse: a comparative view. In J. Blommaert & C. Bulcaen, Sociolinguistic Methodology. Oxford: Pergamon.

Fairclough, N. & Wodak, R. (1997). Critical Discourse Analysis. In T. van Dijk (Ed.). Discourse as Social Interaction: Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. Vol. 2. London: Sage.

Foucault, M. (1972). The Archaeology of Knowledge. Translated by A.. Sheridan. London: Routledge. [1969]

Fowler, R. (1991). Language in the News: Discourse and Ideology in the Press. London: Routledge.

Fowler, R., Hodge, B., Kress, G., & Trew, T. (1979). Language and Control. London: Routledge and Kegan Paul.

Hodge, B. & Kress, G. (1979). Language and Ideology. London: Routledge.

Howarth, D. (2000). Discourse. UK: Open University Press.

Jorgensen, M. W. )2003(. Reflexivity and the Doubles of Modern Man: The Discursive Construction of Anthropological Subject Positions. In G. Weiss and R. Wodak )Eds(., Critical Discourse Analysis: Theory and Interdisciplinarity. Houndmills: Palgrave Macmillan.

Jorgensen, M. & Phillips, L. (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage Publications.

Kress, G. (1994). Text and grammar as explanation. In U. H. Meinhof & K. Richardson (Eds.), Text, Discourse and Context: Representations of Poverty in Britain. London: Longman.

Laclau, E. (1990). New Reflections on the Revolution of Our Time. London: Verso.

Laclau, E. )1993(. Power and representation. In M. Poster )Ed(, Politics, Theory and Contemporary Culture. New York: Columbia University Press.

Laclau, E., & Mouffe, C. (1985). Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso.

Laclau, E. & Zac, L. (1994). Minding the gap: the subject of politics. In E. Laclau (Ed.), The Making of Political Identities. London: Verso.

Martin-Rojo, L. (1995). Division and rejection: from the personification of the Gulf conflict to the demonization of Saddam Hussein. In Discourse and Society, 6:49-80.

Martin-Rojo, L. & van Dijk, A. (1997). "There was a problem, and it was solved": legitimating the expulsion of 'illegal' migrants in Spanish parliamentary discourse. In Discourse and Society, 8(4): 523-66.

Miller, P. )1994(. Domination and Power. London: Routledge.

Mumby, D. & Claire, R. (1997). Organizational discourse. In T. van Dijk (Ed.), Discourse as Social Interaction. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. Vol. 2. London: Sage.

Orwell, G. ([1946] 1962). Politics and the English language. In Inside the Whale and Other Essays. Harmondsworth: Penguin.

Richardson, K. (1988). Signs and wonders: interpreting economy through television. In A. Bell and Peter Garret (Eds.), Approaches to Media Discourse. Oxford: Blackwell.

Reisigl, M. & Wodak, R. (2001). Discourse and Discrimination: Rhetorics of racism and anti-semitism. London: Routledge.

Sheyholislami, J. (2001). Yesterday's "separatists" are today's "resistence fighters": A critical discourse analysis of the representations of Iraqi Kurds in the Globe and Mail and the New York Times. Unpublished MA dissertation, Ottawa, Ontario: Carlton University.

Smith, A. M. )1998.( Laclau and Mouffe: the radical democratic imagery. London: Routledge.

Slembrouck, S. (1993). Globalizing flows: promotional discourses of government in Western European "order of discourse". In Social Semiotics, 3(2): 265-92.

Talbot, M. (1992). The construction of gender in a teenage magazine. In N. Fairclough (Ed.) Discourse and Social Change. London: Polity Press.

Tannen, D. (1989). Talking Voices: Repetition, Dialogue, and Imagery in Conversational Discourse. Cambridge: Cambridge University Press.

Thornborrow, J. (1998). Playing hard to get: metaphor and representation in the discourse of car advertisements. In Language and Literature, 7(3): 254-72.

Torfing, J. (1999). New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe, and Zizek. Oxford: Blackwell.

van Dijk, T. (1985). Introduction: discourse as a new cross-discipline. In T. van Dijk (Ed.), Handbook of Discourse Analysis, Vol. 1: Disciplines of Discourse. New York: Academic Press, 1-10.

van Dijk, T. (1986). Racism in the Press. London: Arnold.

van Dijk, T. (1987). Communicating Racism: Ethnic Prejudice in Thought and Talk. Newbury Park, CA: Sage.

van Dijk, T. (1991). Racism and the Press. London: Routledge.

van Dijk, T. (1993). Elite Discourse and Racism. Newbury Park, CA: Sage.

van Dijk, T (1998). Ideology: A Multidisciplinary Approach. London: Sage Publications.

van Dijk, T. A. )2001(. Multidisciplinary CDA: a plea for diversity. In R. Wodak & M. Meyer )Eds(., Methods of Critical Discourse Analysis. London: SAGE Publications.

van Leeuwen, T. & Wodak, R. (1999). Legitimizing immigration control: discourse historical analysis. In Discourse Studies, 1(1): 83-118.

Wareing, T. (1999). Language, Society, and Power: An Introduction. London and New York: Routledge.

Wodak, R. (1989). Introduction. In R. Wodak (Ed.), Language, Power and Ideology. Amsterdam: Benjamins.

Wodak, R. (1995). Critical Linguistics and Critical Discourse Analysis. In J. Verschuren, J. Ola-Osman, & J. Blommaert (Eds.), Handbook of Pragmatics-Manual. (204-210) Amsterdam: John Benjamins.

Wodak, R. (1996). Disorders of Discourse. New York: Addison Wesley Longman.

Wodak, R. (2001a). What CDA is about – a summary of its history, important concepts and its developments. In R. Wodak & M. Meyer (Eds.), Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage Publications.

Wodak, R. (2001b). The discourse-historical approach', In R. Wodak & M. Meyer (Eds.), Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage Publications.

Wodak, R, & Ludwig, Ch. (Eds.) (1999). Challenges in a changing world: Issues in Critical Discourse Analysis. (pp. 11-18). Vienna: Passangenverlag.

Wodak, R. & Reisigl, M. (1999). Discourse and racism: European perspectives. In Annual Review of Anthropology, 28: 175-99.

Wodak, R., de Cillia, R., Reisigl, M., & Liebhart, K. (1999). The Discursive Construction of National Identity. Edinburgh: Edinburgh University Press.

 

 

 


دسته بندی : کتابشناسی تحلیل گفتمان انتقادی به فارسی و انگلیسی


کتابشناسی تحلیل گفتمان انتقادی

کتابها و مقالات مرتبط با تحلیل گفتمان انتقادی

 

پنیکوک، الستر (1378) «گفتمان­های قیاس­ناپذیر» در فصلنامه علوم سیاسی، مترجم سید علی اصغر سلطانی، ص 157-118، ش 4.

ایگلتون، تری (1381) درآمدی بر ایدئولوژی، مترجم اکبر معصوم­بیگی، تهران: نشر آگاه.

حسینی زاده، سید محمد علی (1384) «نظریه گفتمان و تحلیل سیاسی» در فصلنامه علوم سیاسی، ص 181-212، ش 28.

خالقى، احمد (1382) قدرت، زبان، زندگى روزمره در گفتمان فلسفى-سياسى معاصر. تهران: گام نو.

سلطانی، سید علی اصغر (1384الف) قدرت، گفتمان، و زبان: سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر نی.

سلطانی، سید علی اصغر (1384ب) «تحلیل گفتمان به مثابه نظریه و روش» در فصلنامه علوم سیاسی، ص 153-179، ش 28.

سلطانی سید علی اصغر (۱۳۸۶) «تحليل گفتماني فيلمهاي سياسي-اجتماعي: نگاهي به پارتي سامان مقدم»، فصلنامه انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات، شماره 9.

غلامرضا کاشی، محمد جواد (1379) جادوی گفتار: ذهنیت فرهنگی و نظام معنایی در انتخابات دوم خرداد. تهران: موسسه فرهنگی آینده پویان.

مک دانل، دایان (1380) مقدمه ای بر نظریه های گفتمان، مترجم حسینعلی نوذری، تهران: فرهنگ گفتمان.

ون­دایک، تو (1382) مطالعاتی در تحلیل گفتمان: از دستور متن تا گفتمان­کاوی انتقادی، ویراسته مهران مهاجر و محمد نبوی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها.

هوارث، دیوید، (1377) «نظریه گفتمان» در فصلنامه علوم سیاسی، مترجم سید علی اصغر سلطانی، ص182- 156، ش 2.

یارمحمدی، لطف الله (1383) گفتمان­شناسی رایج و انتقادی. تهران: هرمس.

حسینی زاده محمد علی (۱۳۸۶) اسلام سیاسی در ایران. قم: انتشارات دانشگاه مفید.

 آقا گل زاده فردوس (۱۳۸۵) تحلیل گفتمان انتقادی. تهران: نشر علمی فرهنگی.

 

این فهرست در حال تکمیل است. از علاقمندان خواهشمندم اگر منابعی را می شناسند که در اینجا ذکر نشده است برایم ارسال کنند. 


دسته بندی : کتابشناسی تحلیل گفتمان انتقادی به فارسی و انگلیسی


تحلیل گفتمانی فیلمهای سیاسی-اجتماعی

  برای مشاهده مقاله "تحلیل گفتمانی فیلمهای سیاسی-اجتماعی: نگاهی به پارتی سامان مقدم" به آدرس زیر مراجعه کنید.

http://www.sid.ir/fa/VEWSSID/J_pdf/74913860901.pdf

 

 


دسته بندی : مطالعات موردی در چارچوب نظریه گفتمان


آخرین مطالب

» جادوی مجازی ( پنجشنبه ۲۹ مرداد۱۳۹۴ )
» وبگاه نسبتا جدید من ( چهارشنبه ۷ مرداد۱۳۹۴ )
» زنده باد بلاگفا ( پنجشنبه ۱۱ تیر۱۳۹۴ )
» وبگاه شخصی ( پنجشنبه ۲۵ دی۱۳۹۳ )
» اولیس ( دوشنبه ۱۹ خرداد۱۳۹۳ )
» کارگاه کاربرد روشهای تحلیل گفتمان در مطالعات تاریخی ( سه شنبه ۹ اردیبهشت۱۳۹۳ )
» دوره جدید کارگاه مقاله نویسی ( چهارشنبه ۲۷ فروردین۱۳۹۳ )
» حج نگاری: 6. کعبه دال ارشد ( چهارشنبه ۲۰ فروردین۱۳۹۳ )
» حج نگاری: 5. منطقه امن ( سه شنبه ۱۹ فروردین۱۳۹۳ )
» حج نگاری: 4. مدینه ( دوشنبه ۱۸ فروردین۱۳۹۳ )
» حج نگاری: 3. حرکت ( شنبه ۱۶ فروردین۱۳۹۳ )
» حج نگاری: 2. آمادگی ( شنبه ۱۶ فروردین۱۳۹۳ )