قدرت، گفتمان و زبان

کتاب قدرت، گفتمان و زبان که چاپ دومش از حدود یک سال پیش نایاب شده بود اکنون تجدید شده است و در کتابفروشیها موجود است.
دسته بندی : کتابشناسی تحلیل گفتمان انتقادی به فارسی و انگلیسی


تحلیل گفتمان انتقادی و تاریخنگاری

قابل توجه دوستانی که در پی به کاربردن تحلیل گفتمان در رشته تاریخ هستند. کتاب جدیدی تحت عنوان تحلیل گفتمان انتقادی در تاریخنگاری منشر شده است که اگر بشود پیداش کرد خیلی می تواند راهگشا باشد. برای مطالعه مشخصات کتاب به لینک زیر مراجعه کنید: http://www.palgrave.com/products/title.aspx?pid=500351


دسته بندی : کتابشناسی تحلیل گفتمان انتقادی به فارسی و انگلیسی


گروه CDA و رتوریک در فیس بوک

در فیس بوک می تونید عضو گروه CDA یا رتوریک بشید. اعضا راجع به موضوع تحقیق شان و منابع ای که نیاز دارند و یا در اختیار دارن و می تونن به دیگران بدن صحبت میکنند. خلاصه می تونید از سراسر جهان کمک بگیرید. لینک گروه CDA:

/https://www.facebook.com/groups/3037210410

این هم لینک گروه رتوریک:

https://www.facebook.com/group.php?gid=9344365140دسته بندی : کتابشناسی تحلیل گفتمان انتقادی به فارسی و انگلیسی


نظریه و روش در تحلیل گفتمان

کتاب نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمه ی هادی جلیلی، توسط نشر نی به بازار آمد. بسیاری از مشکلاتی را که در فهم نظریه های گفتمانی داشتم با این کتاب حل شد. وقتی چند سال پیش این کتاب در نمایشگاه کتاب عرضه شد و به دست من رسید با ولع شروع به خواندن آن کردم و پاسخ سوالاتی را یافتم که کسی نمی توانست به من بدهد. بعد از این که نوشتن پایان نامه ام را تمام کردم تصمیم گرفتم کتاب را ترجمه کنم و بخشهایی از آن را هم ترجمه کردم. ولی به دلیل مشغله رهایش کردم. حال خیلی خوشحالم که آقای جلیلی این کار را انجام داده است. این کتاب نقطه ی شروع بسیار خوبی است برای وارد شدن به عرصه تحلیل گفتمان از هر نوعی؛ از رویکردهای فوکویی و نظریه گفتمان لاکلا و موف گرفته، تا رویکردهای مختلف تحلیل گفتمان انتقادی.

توصیه میکنم اگر میخواهید به تحلیل گفتمان بپردازید حتما این کتاب را ابتدا بخوانید. سپس به مطالعه در خصوص نظریه یا روش مورد نظر خود بپردازید. 

در کتاب نیوز می توانید معرفی این کتاب را بخوانید:

http://www.ketabnews.com/detail-24569-fa-1.html


دسته بندی : کتابشناسی تحلیل گفتمان انتقادی به فارسی و انگلیسی


کتابهای رایگان تحلیل گفتمان

رابرت دو بوگراند کلیه کتابهای خود را به صورت رایگان در سایتی قرار داده است که بسیار جالب توجه هستند و حوزه های مختلف زبانشناسی و تحلیل گفتمان را در بر می گیرند. برای دسترسی به این کتابها به سایت زیر بروید.

http://00de689.netsolhost.com/


دسته بندی : کتابشناسی تحلیل گفتمان انتقادی به فارسی و انگلیسی


An English bibliography of Critical Discourse Analysis and the related areas

Bell, A. (1998). The discourse structure of news stories. In A.. Bell & P. Garrett (Eds.), Approaches to Media Discourse. Oxford: Blackwell.

Blommaert, J. and Bulcaen, C. (2000). Critical discourse analysis. In Annual Review of Anthropology, 29: 447-466.

Burr, V. (1985). An Introduction to Social Constructionism. London: Sage.

Caldas-Coulthard, CR. (1993). From discourse analysis to critical discourse analysis: the differential representation of women and men speaking in written news. In J. M. Sinclair, H. Hoey, & G. Fox (Eds.), Techniques of Description: Spoken and Written Discourse. London: Routledge.

Caldas-Coulthard, CR. (1996). Women who pay for sex and enjoy it": transgression and versus morality in women's magazine. In CR. Caldas-Coulthard and M. Coulthard (Eds.), Texts and Practices: Readings in Critical Discourse Analysis. London: Routledge.

Chilton, P., Mey, J., & Ilyn, M. (Eds.) (1998). Political Discourse in Translation in 1989-1991. Amsterdam: Benjamins.

Chouliaraki, L. (1988). Regulation in "progressivist" pedagogic discourse: individualized teacher-pupil talk. In Discourse and Society, 9(1): 5-32.

Chouliaraki, L. (1999). Media discourse and national identity: death and myth in a news broadcast. In M. Reisigl & R. Wodak (Eds.), The Semiotics of Racism. Vienna: Passager Verlag.

Chouliaraki, L. & Fairclough, N. (1999). Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Clark, U. & Zyngier, S. (1998). Women beware women: detective fiction and critical discourse analysis. In Language and Literature, 7(2): 141-58.

Craig, R. & Tracy, K. (1983). Conversational Coherence: Form, Structure, and Strategy. Beverly Hills, CA: Sage Publications.

Culler, J. )1988(. Framing the Sign: Criticism and Its Institutions. New York: University of Oklahoma Press.

De Vos, P. (2003). Discourse Theory and the Study of Ideological (Trans-)formations: Analyzing Social Democratic Revisionism. In Journal of Pragmatics, 13(1): 163-180.

Dunmire, P. L. (1997). Naturalizing the future in factual discourse: A critical linguistic analysis of a projected event. In Written Communication, 14 (2): 221-264.

Fairclough, N. )1989(. Language and Power. London: Longman.

Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. London: Polity Press.

Fairclough, N. (1993). Critical discourse analysis and the marketization of public discourse: the universities. In Discourse and Society, 3(2): 193-217.

Fairclough, N. )1995a(. Critical Discourse Analysis. London: Longman.

Fairclough, N. (1995b). Media Discourse. London: Edward Arnold.

Fairclough, N. (1998). Political discourse in the media: an analytical framework. In A. Bell and P. Garrett (Eds.) Approaches to Media Discourse. Oxford: Blackwell.

Fairclough, N. (2000). New Labor, New Language?. London: Routledge.

Fairclough, M. & Mauranen, A. (1997). The converationalization of political discourse: a comparative view. In J. Blommaert & C. Bulcaen, Sociolinguistic Methodology. Oxford: Pergamon.

Fairclough, N. & Wodak, R. (1997). Critical Discourse Analysis. In T. van Dijk (Ed.). Discourse as Social Interaction: Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. Vol. 2. London: Sage.

Foucault, M. (1972). The Archaeology of Knowledge. Translated by A.. Sheridan. London: Routledge. [1969]

Fowler, R. (1991). Language in the News: Discourse and Ideology in the Press. London: Routledge.

Fowler, R., Hodge, B., Kress, G., & Trew, T. (1979). Language and Control. London: Routledge and Kegan Paul.

Hodge, B. & Kress, G. (1979). Language and Ideology. London: Routledge.

Howarth, D. (2000). Discourse. UK: Open University Press.

Jorgensen, M. W. )2003(. Reflexivity and the Doubles of Modern Man: The Discursive Construction of Anthropological Subject Positions. In G. Weiss and R. Wodak )Eds(., Critical Discourse Analysis: Theory and Interdisciplinarity. Houndmills: Palgrave Macmillan.

Jorgensen, M. & Phillips, L. (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage Publications.

Kress, G. (1994). Text and grammar as explanation. In U. H. Meinhof & K. Richardson (Eds.), Text, Discourse and Context: Representations of Poverty in Britain. London: Longman.

Laclau, E. (1990). New Reflections on the Revolution of Our Time. London: Verso.

Laclau, E. )1993(. Power and representation. In M. Poster )Ed(, Politics, Theory and Contemporary Culture. New York: Columbia University Press.

Laclau, E., & Mouffe, C. (1985). Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso.

Laclau, E. & Zac, L. (1994). Minding the gap: the subject of politics. In E. Laclau (Ed.), The Making of Political Identities. London: Verso.

Martin-Rojo, L. (1995). Division and rejection: from the personification of the Gulf conflict to the demonization of Saddam Hussein. In Discourse and Society, 6:49-80.

Martin-Rojo, L. & van Dijk, A. (1997). "There was a problem, and it was solved": legitimating the expulsion of 'illegal' migrants in Spanish parliamentary discourse. In Discourse and Society, 8(4): 523-66.

Miller, P. )1994(. Domination and Power. London: Routledge.

Mumby, D. & Claire, R. (1997). Organizational discourse. In T. van Dijk (Ed.), Discourse as Social Interaction. Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. Vol. 2. London: Sage.

Orwell, G. ([1946] 1962). Politics and the English language. In Inside the Whale and Other Essays. Harmondsworth: Penguin.

Richardson, K. (1988). Signs and wonders: interpreting economy through television. In A. Bell and Peter Garret (Eds.), Approaches to Media Discourse. Oxford: Blackwell.

Reisigl, M. & Wodak, R. (2001). Discourse and Discrimination: Rhetorics of racism and anti-semitism. London: Routledge.

Sheyholislami, J. (2001). Yesterday's "separatists" are today's "resistence fighters": A critical discourse analysis of the representations of Iraqi Kurds in the Globe and Mail and the New York Times. Unpublished MA dissertation, Ottawa, Ontario: Carlton University.

Smith, A. M. )1998.( Laclau and Mouffe: the radical democratic imagery. London: Routledge.

Slembrouck, S. (1993). Globalizing flows: promotional discourses of government in Western European "order of discourse". In Social Semiotics, 3(2): 265-92.

Talbot, M. (1992). The construction of gender in a teenage magazine. In N. Fairclough (Ed.) Discourse and Social Change. London: Polity Press.

Tannen, D. (1989). Talking Voices: Repetition, Dialogue, and Imagery in Conversational Discourse. Cambridge: Cambridge University Press.

Thornborrow, J. (1998). Playing hard to get: metaphor and representation in the discourse of car advertisements. In Language and Literature, 7(3): 254-72.

Torfing, J. (1999). New Theories of Discourse: Laclau, Mouffe, and Zizek. Oxford: Blackwell.

van Dijk, T. (1985). Introduction: discourse as a new cross-discipline. In T. van Dijk (Ed.), Handbook of Discourse Analysis, Vol. 1: Disciplines of Discourse. New York: Academic Press, 1-10.

van Dijk, T. (1986). Racism in the Press. London: Arnold.

van Dijk, T. (1987). Communicating Racism: Ethnic Prejudice in Thought and Talk. Newbury Park, CA: Sage.

van Dijk, T. (1991). Racism and the Press. London: Routledge.

van Dijk, T. (1993). Elite Discourse and Racism. Newbury Park, CA: Sage.

van Dijk, T (1998). Ideology: A Multidisciplinary Approach. London: Sage Publications.

van Dijk, T. A. )2001(. Multidisciplinary CDA: a plea for diversity. In R. Wodak & M. Meyer )Eds(., Methods of Critical Discourse Analysis. London: SAGE Publications.

van Leeuwen, T. & Wodak, R. (1999). Legitimizing immigration control: discourse historical analysis. In Discourse Studies, 1(1): 83-118.

Wareing, T. (1999). Language, Society, and Power: An Introduction. London and New York: Routledge.

Wodak, R. (1989). Introduction. In R. Wodak (Ed.), Language, Power and Ideology. Amsterdam: Benjamins.

Wodak, R. (1995). Critical Linguistics and Critical Discourse Analysis. In J. Verschuren, J. Ola-Osman, & J. Blommaert (Eds.), Handbook of Pragmatics-Manual. (204-210) Amsterdam: John Benjamins.

Wodak, R. (1996). Disorders of Discourse. New York: Addison Wesley Longman.

Wodak, R. (2001a). What CDA is about – a summary of its history, important concepts and its developments. In R. Wodak & M. Meyer (Eds.), Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage Publications.

Wodak, R. (2001b). The discourse-historical approach', In R. Wodak & M. Meyer (Eds.), Methods of Critical Discourse Analysis. London: Sage Publications.

Wodak, R, & Ludwig, Ch. (Eds.) (1999). Challenges in a changing world: Issues in Critical Discourse Analysis. (pp. 11-18). Vienna: Passangenverlag.

Wodak, R. & Reisigl, M. (1999). Discourse and racism: European perspectives. In Annual Review of Anthropology, 28: 175-99.

Wodak, R., de Cillia, R., Reisigl, M., & Liebhart, K. (1999). The Discursive Construction of National Identity. Edinburgh: Edinburgh University Press.

 

 

 


دسته بندی : کتابشناسی تحلیل گفتمان انتقادی به فارسی و انگلیسی


کتابشناسی تحلیل گفتمان انتقادی

کتابها و مقالات مرتبط با تحلیل گفتمان انتقادی

 

پنیکوک، الستر (1378) «گفتمان­های قیاس­ناپذیر» در فصلنامه علوم سیاسی، مترجم سید علی اصغر سلطانی، ص 157-118، ش 4.

ایگلتون، تری (1381) درآمدی بر ایدئولوژی، مترجم اکبر معصوم­بیگی، تهران: نشر آگاه.

حسینی زاده، سید محمد علی (1384) «نظریه گفتمان و تحلیل سیاسی» در فصلنامه علوم سیاسی، ص 181-212، ش 28.

خالقى، احمد (1382) قدرت، زبان، زندگى روزمره در گفتمان فلسفى-سياسى معاصر. تهران: گام نو.

سلطانی، سید علی اصغر (1384الف) قدرت، گفتمان، و زبان: سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر نی.

سلطانی، سید علی اصغر (1384ب) «تحلیل گفتمان به مثابه نظریه و روش» در فصلنامه علوم سیاسی، ص 153-179، ش 28.

سلطانی سید علی اصغر (۱۳۸۶) «تحليل گفتماني فيلمهاي سياسي-اجتماعي: نگاهي به پارتي سامان مقدم»، فصلنامه انجمن ايراني مطالعات فرهنگي و ارتباطات، شماره 9.

غلامرضا کاشی، محمد جواد (1379) جادوی گفتار: ذهنیت فرهنگی و نظام معنایی در انتخابات دوم خرداد. تهران: موسسه فرهنگی آینده پویان.

مک دانل، دایان (1380) مقدمه ای بر نظریه های گفتمان، مترجم حسینعلی نوذری، تهران: فرهنگ گفتمان.

ون­دایک، تو (1382) مطالعاتی در تحلیل گفتمان: از دستور متن تا گفتمان­کاوی انتقادی، ویراسته مهران مهاجر و محمد نبوی. تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه­ها.

هوارث، دیوید، (1377) «نظریه گفتمان» در فصلنامه علوم سیاسی، مترجم سید علی اصغر سلطانی، ص182- 156، ش 2.

یارمحمدی، لطف الله (1383) گفتمان­شناسی رایج و انتقادی. تهران: هرمس.

حسینی زاده محمد علی (۱۳۸۶) اسلام سیاسی در ایران. قم: انتشارات دانشگاه مفید.

 آقا گل زاده فردوس (۱۳۸۵) تحلیل گفتمان انتقادی. تهران: نشر علمی فرهنگی.

 

این فهرست در حال تکمیل است. از علاقمندان خواهشمندم اگر منابعی را می شناسند که در اینجا ذکر نشده است برایم ارسال کنند. 


دسته بندی : کتابشناسی تحلیل گفتمان انتقادی به فارسی و انگلیسی


آخرین مطالب

» جادوی مجازی ( پنجشنبه ۲۹ مرداد۱۳۹۴ )
» وبگاه نسبتا جدید من ( چهارشنبه ۷ مرداد۱۳۹۴ )
» زنده باد بلاگفا ( پنجشنبه ۱۱ تیر۱۳۹۴ )
» وبگاه شخصی ( پنجشنبه ۲۵ دی۱۳۹۳ )
» اولیس ( دوشنبه ۱۹ خرداد۱۳۹۳ )
» کارگاه کاربرد روشهای تحلیل گفتمان در مطالعات تاریخی ( سه شنبه ۹ اردیبهشت۱۳۹۳ )
» دوره جدید کارگاه مقاله نویسی ( چهارشنبه ۲۷ فروردین۱۳۹۳ )
» حج نگاری: 6. کعبه دال ارشد ( چهارشنبه ۲۰ فروردین۱۳۹۳ )
» حج نگاری: 5. منطقه امن ( سه شنبه ۱۹ فروردین۱۳۹۳ )
» حج نگاری: 4. مدینه ( دوشنبه ۱۸ فروردین۱۳۹۳ )
» حج نگاری: 3. حرکت ( شنبه ۱۶ فروردین۱۳۹۳ )
» حج نگاری: 2. آمادگی ( شنبه ۱۶ فروردین۱۳۹۳ )